21
جولای

صنایع سلولزی

بخاطر خاصیت چسبندگی سیلیکات سدیم این ماده از گذشته به عنوان چسب کارتن استفاده می شده است رشیو مصرفی 5/2 الی 3 با توجه به کاربرد مختلف دمای محیط در این صنعت استفاده می شود .