26
جولای

صنعت ساختمان بتن ریزی

: فرایند تولید قطعات سیمانی و بتنی می توان از سیلیکات سدیم با تشکیل شیشه ای با ضخامت کمتر از 1 میلیمتر در روی سطح قطعه با عنوان ماده کیورینگ استفاده کرد در بعضی موارد دیگر از جمله سیمان ریزی،از سیلیکات سدیم می توان با عنوان زودگیر استفاده کرد با توجه به کاربری مورد نیاز رشیو 2، 6/2 ، 3 ف 2/3 در این صنعت استفاده می شود .: فرایند تولید قطعات سیمانی و بتنی می توان از سیلیکات سدیم با تشکیل شیشه ای با ضخامت کمتر از 1 میلیمتر در روی سطح قطعه با عنوان ماده کیورینگ استفاده کرد در بعضی موارد دیگر از جمله سیمان ریزی،از سیلیکات سدیم می توان با عنوان زودگیر استفاده کرد با توجه به کاربری مورد نیاز رشیو 2، 6/2 ، 3 ف 2/3 در این صنعت استفاده می شود .