11
آگوست

فرآورده های معدنی

در فرآیند فرآوری مواد معدنی به روش فلوتاسیون از سیلیکات سدیم با عنوان متفرق کننده همراه با دیگر مواد شیمیایی برای حصول بازدهی جداسازی استفاده می شود . رشیو...

ادامه مطلب