Steel Industry

صنایع فولاد

در تولید فرآیند آهن اسفنجی پودرهای آهن خالص خروجی از فرآیند احیا با ترکیب آهک و سیلیکات سدیم تحت پرس و به صورت بریکت در می آید که قابلیت استفاده در فرآیند ذوب به روش قوس الکتریکی را داشته باشد رشیو 2/3 استفاده میشود .